ماوس مجرد

۲۶ بهمن ۱۳۸۲

چه معنی می‌ده این ماوس یالغوز مرتب بپره روی لینک کَس و ناکَس؟ آخه محرمی گفتن… نامحرمی گفتن!

Be Sociable, Share!


دیدگاه‌های شما

 

بخش دیدگاه‌ها بسته شده.

    • No bookmarks avaliable.