لوس

وقتی که یه بچه گدا می‌دید، بهش پز می‌داد.
وقتی که شکلات می‌خواست، لج می‌کرد.
وفتی که دعواش می‌کردن، بغض می‌کرد.
وقتی که نازش می‌دادن، خودشو لوس می‌کرد.
وقتی که لباس نو می‌خرید، خودشو می‌گرفت.
وقتی که زمین می‌خورد، کلی گریه می‌کرد.
وقتی که محلش نمی‌ذاشتن، خودشو به مریضی می‌زد.
وقتی که باهاش شوخی می‌کردن، قهر می‌کرد.
وقتی که تنها می‌شد، جیغ می‌کشید.
وقتی که یه بچه می‌دید، براش زبون در می‌آورد.
وقتی که یه گربه می‌دید، دمبشو می‌کشید.
اما با تموم این کارها….
همه شب‌ها جاشو خیس می‌کرد.

دیدگاهتان را بنویسید