خب، به مبارکی و میمنت ما دومینمون رو ثبت کردیم. آدرسش رو فعلاً نمی‌گم تا حداقل Coming Soon رو توش بنویسم.