بوم بام

بوم… بام… بوم… بام
– عجب آهنگی
بوم… بام… بوم… بام
– آره‌ه‌ه‌… صداش شبیه طبلای آفریقائیه… بذار گوش کنم…
بوم… بام… بوم… بام
– از کجاست؟
– نمی‌دونم.
بوم… بام… بوم… بام
– واکمن خریدی؟
– نه بابا واکمن چیه؟
بوم… بام… بوم… بام
– آخه صدا از جیب بغل توئه.
– نه بابا نیگا… این که توش چیزی نیست.
بوم… بام… بوم… بام
– بذار ببینم… این صدا از توئه.
– نه بابا…
بوم… بام… بوم… بام
– برو بیچاره… عاشق شدی خبر نداری. قلبته بدبخت.
بوم… بام… بوم… بام
بوم… بام… بوم… بام
بوم… بام… بوم… بام
بوم… بام… بوم… بام

دیدگاهتان را بنویسید