سنگ، کاغذ، قیچی

سنگ، کاغذ، قیچی: کاغذ -کاغذ
سنگ، کاغذ، قیچی: کاغذ -کاغذ
سنگ، کاغذ، قیچی: قیچی -قیچی
سنگ، کاغذ، قیچی: سنگ -قیچی
– گُل گُل من بردم.
– مگه فوتباله که می‌گی گل؟ بی‌جنبه.

دیدگاهتان را بنویسید