یک عروسک قشنگ دارم
که فقط بلد است بگوید آره یا نه
اما من که پاک قاطی کرده‌ام
هر بار که از او می‌پرسم
«عروسک قشنگم مرا دوست داری»؟
گاهی می‌گوید: «آره»
گاهی می‌گوید: ‌«نه»
بالاخره من نفهمیدم «آره یا نه»
فالکو ( فرانگ ژاکوبز )