فغفور

فرقی‌ست
غریو غریقی…
فغان… فغان
فرقی‌ست
نه فروغی
و فراغی لاجرم…
تمام ناتمام ما
تناوب بی‌تابی
که بی‌توانم…
پریچهر
چه چاره‌ای…
چنان پیچشی
دچارم
بیچاره غریقی که به ناتوانی دچار است

دیدگاهتان را بنویسید