مسألهٌ

سؤال: اگه دوازده تا مهمون بیاد تو خونتون که فقط ۶۵ متره و با خودتون بشن چهارده نفر، فکر می‌کنید چه جوری می‌شه که همه جا بشن بخوابن؟
الف- به راحتی
ب – به سختی
ج – مثه ماهی‌های ساردین توی کنسرو
د – مثه کنسروهای ماهی تو جعبه
جواب: ج درسته. چون ج

دیدگاهتان را بنویسید