هفت سنگ: سنگ اول

آغازین فریاد
نخستین عصیان
در بامداد آفرینش
زندگی…
و لحظه‌های بی‌تراکم
که در پس سال‌ها پنهان گشته‌اند
نمایش
آغاز گشته است.

دیدگاهتان را بنویسید