هفت سنگ: سنگ دوم

آغازین گام
اولین پیمایش
برای به چنگ گرفتن نانی
یا شاید عروسکی
ابتدایین تمنا در ژرفای نگاهی کودکانه
و آزمند
فریادی دیگر
از شوق تصاحب
عصیانی مضاعف…
نمایش
ادامه خواهد یافت.

دیدگاهتان را بنویسید