هفت سنگ: سنگ سوم

زلف‌های آشفته
قهقهه‌های مستانه بازی‌های کودکانه
خراش‌های سوزناک
و جامه‌ها غبارآلوده
تولد عصیانی دیگر
حسادت از برای بازیچه
سومین سنگ
چه پابرجاست…

دیدگاهتان را بنویسید