هفت سنگ: سنگ چهارم

راه در راه
مسیر در مسیر
پیچ در پیچ
تلاقی هزاران انتخاب
تردید
هزار راه
دل
دین
گناه
عصیان
کدام سنگ…
سنگ پسین است؟

دیدگاهتان را بنویسید