یکی از معضلات بزرگ جامعه ما ازدیاد دخترانی‌ست که احساس آن شرلی بودن می‌کنند و پسرانی که فکر می‌کنند جیم کری هستند.
پرفسور نورهود عصیانزده