سه گانه

له شدن
در تناقضات یک بلوغ
آخرین برگی بود
که از شاخه‌ها چکید
درختی که با دوازده شاخه در هم پیچیده
خواهران چهارگانه را
عروس می‌کند
این بار
انتظار تبر را
جوانه خواهد زد
* * *
عنکبوت‌ها تنها هستند
تنها شکار می‌کنند
تنها می‌میرند
و هیچ گاه پروانه‌ نخواهند شد
عنکبوت‌ها
تنها پروانه‌ها را صید می‌کنند
* * *
بوم… بام بام
بوم… بام بام
بوم… بام بام
شاید پریروز
یک سرخپوست به دنیا آمده باشم
شاید هم
یک غارنشین اولیه…
هر چه بودم
رنگ ابرها
در غروب
حس بومی خوبی دارد

دیدگاهتان را بنویسید