هفت‌سنگ: سنگ ششم

سراشیب بی‌نهایت
ژرفای هبوط
و تعقل
دلبستگی
با چنگال‌هایی کثیف
به امروز
و اضطراب انتها
همچون جونده‌ای
اندوختن
برای مورچگان
عصیان فرسودگی
و سقوط…

دیدگاهتان را بنویسید