تو سیگارت تموم شد. اما من سیگار داشتم فقط فکر نمی‌کردم کبریتم تموم بشه.