کلمه

خدا کلمه را انداخت وسط
و سوت زد بازی شروع…
آدم شوت زد… شد حوا
حوا گرفت… شد هوا… این هوا!
هوا جاخالی داد
شد کوه… دریا
ماه… ستاره
کلمه هنوز توی بازی‌ست
گیرم اینجا به شکل سر من
بزن… نمی‌ریزد… می‌شود
هرچند که تو (…)
محمدحسن مرتجا

دیدگاهتان را بنویسید