همه کارها به دو دسته اصلی تقسیم می‌شن:
خودخواهانه و فداکارنه
نورهود حکیم!