امروز یکی دنبال دستش می‌گردد
دیروز شاید دنبال زبانش
فردا شاید عقلش را بجوید از روی ناچاری
و بخندد بر هر آنچه که بر باد نوشتند