دبلیو سی کاربردی

عکس از سایت رضا قاسمی
یکی از کاربردهای دستشویی یا مستراح برای مسافران در راه مانده در ماه رمضان است برای غذای حاجت نه قضای حاجت. اگر مسافری در شهری غریب و در ماه رمضان گیر همی‌افتد و گرسنگی و جوع بر وی فشار همی‌آورد، خوراک از بقالی ابتیاع کرده و در مستراح (محلی برای راحت‌طلبی- اسم مکان بر وزن استفعال) نوش جان فرماید چون مکان دیگری نیابد.
آورده‌اند شیخی نحیف در شهری غریب در پی مستراح همی‌گشت به ماه صیام لیکن چون یافت نگاه بر زمین نیفکند بر رسم خجلت ز روزه‌خواری خود چرا که موال را چرکین یافت ز کردار سخیف مردم.
(عکس از سایت رضا قاسمی)

دیدگاهتان را بنویسید