معرفی از نوع سوم

روایت است که بیشتر عناصر موفق در امر وبلاگ نویسی یا کامپیوتر خوانده‌اند یا دست و نظری بر قلم و هنر دارند.
آن خط سوم منم!