; اقتصادی – عصیان
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.