ساعت چپ‌گرد سلمانی

بله شما نشسته‌اید روی صندلی آرایشگاه و آقا یا خانوم سلمانی دارد به سر و رویتان صفا می دهد. یک عدد آینه جلوی رویتان است که مجبورید قیافه داغان یا زیبای خودتان را تحمل کنید. سر و رویتان را که قاعدتاض نمی توانید چندان تکان بدهید. بنابراین چشمانتان را در چشمخانه می‌چرخانید. فوقش چهار تا عکس را روی در و دیوار آرایشگاه ببینید که خیلی خوش‌تیپ هستند.

یکی از چیرهایی که احتمالاً توجهتان را جلب کرده، ساعت دیواری روی دیوار پشتی هست که همه چیزش چپ اندر قیچی شده و مختان را به کار می‌گیرد که حالا ساعت چند است. یا چند دقیقه از وقتی که زیر دست ارباب مو نشسته‌اید، گذشته.

همه این صغرا کبراها را به هم بافتم تا توجهتان را به این ساعت دیواری مخصوص آرایشگاه جلب کنم، که ذاتش چپ اندر قیچی است و چپ‌گرد است. حالا اگر در همان وضعیتی که وصفش رفت، به آن در آینه نگاه کنید، همه چیز بر می‌گردد به حال معمول. اختراع زاییده احتیاج است. بله.