; بایگانی سرگردون – عصیان
تمامی حقوق برای عصیان محفوظ است.